Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

Πρόσληψη 68 ατόμων στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου (πίνακας)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ3/2016

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

[σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ]


Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Το άρθρο 29 του N.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012«Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού.
  4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014).
  5. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./106/15254/19-07-2016 όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.148/21245/08-09-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
  6. Την υπ’ αριθμ. 17/2016 (με αρ. πρωτ.: ΔΑΝΠΟ/1775/29-01-2016) Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ.
  7. Την υπ’ αριθμ. ΔΟΣΕ/69/25-05-2016 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. και το υπ’ αριθμ.ΔΑΝΠΟ/12084/30-05-2016 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ Α.Ε.
  8. 8. Το υπ’ αριθμ. ΔΕΘ/Φ812/2233/29-8-2016 έγγραφο κατανομής των θέσεων της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης ΘΗΣ στο ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
  9. Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΚΠ/ΔΕΗ) με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.
  10. Τo από 13-09-2016 e-mail (σχετικά με τον έλεγχο της εντοπιότητας και την αιτιολόγηση ορισμού τυπικών προσόντων για τους κωδικούς  θέσεων  203 και 209) του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Ανακοινώνει
 Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


       ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα
υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
202
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών –Υποσταθμών  
(βάρδια)
8
μήνες
5
203
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ &
Αεριοστροβίλων  (βάρδια)
8
μήνες
23
204
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Τεχνίτες Ορυχείων 
  (βάρδια)
8
μήνες
10
206
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Τεχνίτες Συγκολλητές
(ημερήσιοι)
8
μήνες
1
209
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ &
Αεριοστροβίλων  
(ημερήσιοι)
8
μήνες
17
210
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Οικοδόμοι Μόνιμων Συνεργείων Συντήρησης 
   (ημερήσιοι)
8
μήνες
1
211
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου
Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών –Υποσταθμών   
(ημερήσιοι)

8
μήνες
4

213
ΑΗΣ /Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Υδραυλικοί 
8
μήνες
2
  
217
  ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Ελαιοχρωματιστές
8
μήνες
1
  
219
 ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΕ
Ηλεκτροτεχνίτες Αυτοκινήτων
8
μήνες
1

223
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΕ
Τεχνίτες Ξυλουργοί  
 8
μήνες
1

224
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΕ
Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων 
 8
μήνες
1

225
ΑΗΣ/ Αγίου Δημητρίου

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ
 ΔΕ
Τεχνίτες Μονωτές
 8
μήνες
1Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μία από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανόμενων αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Κοζάνης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου αυτοπροσώπως ή με νόμιμο Εκπρόσωπο, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησης στους πίνακες ανακοινώσεων του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και εντός προθεσμία δέκα (10) ημερών από    28/09/2016 έως  07 /10/2016.
Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα 2461054305 κα Μακεδόνα Δέσποινα και κα Κουντουρά Αλεξάνδρα.

                                                                                                  Για τη ΔΕΗ
                                                                                               Π. ΤΣΑΝΟΥΛΑΣ
                                                                           Διευθυντής Κλάδου ΑΗΣ Αγίου ΔημητρίουΔείτε την προκήρυξη –  εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου