Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης».

Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) είναι ένα νέο προνοιακό πρόγραμμα που συνδυάζει:


- Εισοδηματική ενίσχυση: Το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας.

- Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά:  Διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης εκάστου προγράμματος:

-Με δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφάλιστων.

-Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.

-Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.

-Ένταξη σε προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους.

-Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

-Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.

-Κοινωνικό τιμολόγιο δήμων και δημοτικών επιχειρήσεων.

- Υπηρεσίες ενεργοποίησης: Προώθηση των δικαιούχων, εφόσoν δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.

Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.

Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.

Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και στα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Tα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

1. Εισοδηματικά κριτήρια. Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι τελευταίους μήνες, πριν την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Σύνθεση νοικοκυριού                             Εξαμηνιαίο εισόδημα

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό                     1.200 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο

ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια

με ένα ανήλικο μέλος                                1.800 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από

δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος

ή μονογονεϊκή οικογένεια

με δύο ανήλικα μέλη                               2.100 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο από

τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα

και δύο ανήλικα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια

με τρία ανήλικα μέλη                               2.400 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο

από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος

ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια

με τέσσερα ανήλικα μέλη                        2.700 ευρώ

Νοικοκυριό αποτελούμενο

από τέσσερα ενήλικα μέλη

ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη

ή μονογονεϊκή οικογένεια

με πέντε ανήλικα μέλη                              3.000 ευρώ

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια

Ακίνητη περιουσία: Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.1 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

Κινητή περιουσία:

Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.

Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων, κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Σύνθεση νοικοκυριού                            Όρια καταθέσεων/μετοχών, ομολόγων, κτλ

Μονοπρόσωπο νοικοκυριό                   4800

Νοικοκυριό που αποτελείται

από δύο ενήλικες

ή μονογονεϊκό νοικοκυριό

με ένα ανήλικο μέλος                           7200

Νοικοκυριό που

αποτελείται από δύο ενήλικες

και ένα ανήλικο μέλος

ή μονογονεϊκό νοικοκυριό

με δύο ανήλικα μέλη                             8400

Νοικοκυριό που αποτελείται

από τρεις ενήλικες ή δύο ενήλικες

και δύο ανήλικα μέλη

ή μονογονεϊκό νοικοκυριό

με τρία ανήλικα μέλη                           9600

Νοικοκυριό που αποτελείται

από τρεις ενήλικες

και ένα ανήλικο μέλος

ή δύο ενήλικες και τρία ανήλικα μέλη

ή μονογονεϊκό νοικοκυριό

με τέσσερα ανήλικα μέλη                     10800

Νοικοκυριό που αποτελείται

από τέσσερις ενήλικες ή δύο ενήλικες

και τέσσερα ανήλικα μέλη

ή μονογονεϊκό νοικοκυριό

με πέντε ανήλικα μέλη                          12000

Νοικοκυριό που αποτελείται

από τέσσερις ενήλικες

και 1 ανήλικο μέλος ή

δύο ενήλικες και πέντε ανήλικα μέλη

ή μονογονεϊκό νοικοκυριό

με έξι ανήλικα μέλη                                 13200Νοικοκυριό που αποτελείται

από πέντε ενήλικες ή δύο ενήλικες

και έξι ανήλικα μέλη

ή μονογονεϊκό νοικοκυριό

με εφτά ανήλικα μέλη                              14400

Περιουσιακό τεκμήριο: Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως έχουν δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1), δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο: Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο /100. Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί η τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

- Εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας.

- Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής.

- Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία.

- Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.

3. Κριτήρια διαμονής. Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.


Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ
Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου