Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

8μηνα στο Λ.Κ.Δ.Μ – Δείτε τις προκηρύξεις

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριακοσίων δεκατριών  (295) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει.
Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Υπηρεσιακή ΜονάδαΤόπος ΑπασχόλησηςΕιδικότηταΑριθμός
ατόμων
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Μηχανοτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)72
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)17
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)8
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων  και    Φορτωτών)15
Λ.Κ.Δ.ΜΝ. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)9
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων44
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)23
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές13
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές5
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων10
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών ‘Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)1
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
30
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό40
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΠΕ Τοπογράφοι  Μηχανικοί3
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΠΕ  Πολιτικοί  Μηχανικοί3
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΠΕ Πτυχιούχοι Γεωλόγοι1
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣΠΕ Πτυχιούχοι Δασολόγοι 1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.
Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ. 3 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς καις το χώρο ανακοινώσεων τω δημοτικών καταστημάτων του δήμου/ των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.
Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.3, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  08/06/2016 ημέρα Τετάρτη έως και  17/06/2016 ημέρα Παρασκευή.

            ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ


ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΛΑΒΟΣ
Διευθυντής Εκμετάλλευσης ΛΚΔΜ
Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας                      ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/7682/06.06.2016


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. ΣΟΧ.4/2016

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εξήντα επτά  (55) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας 8 μήνες, βάσει του άρθρου 21 του Ν2190/94, όπως ισχύει.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
ΥπηρεσίαΈδρα υπηρεσίαςΕιδικότηταΑριθμός
ατόμων
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Μηχανοτεχνικοί  Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)
11
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)
2
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών)3
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)2
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων5
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων
& Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)
4
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές2
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές2
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων1
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Τεχνικοί Ορυχείων
(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)
12
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό10
Λ.Κ.Δ.Μ.Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣΠΕ Μηχανολόγοι  Μηχανικοί1


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από  18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.4 και στα σχετικά παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα/Μονάδες της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς καις το χώρο ανακοινώσεων τω δημοτικών καταστημάτων του δήμου/ των δήμων όπου αυτές εδρεύουν.
Επιπροσθέτως, η Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ.αριθμ.4, τα σχετικά με την Ανακοίνωση Παραρτήματα καθώς και το σχετικό έντυπο αίτησης αναρτώνται στο δικτυακό τόπο της ΔΕΗ www.dei.gr. Ακολουθώντας τη διαδρομή Απασχόληση —› Θέσεις Εργασίας—› Πρόσληψη Έκτακτου Προσωπικού.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώνουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης υπόψη κας. ΣΠΑΝΟΥΔΗ Παρασκευής & ΘΕΟΧΑΡΗ Ευαγγελίας (τηλέφωνα επικοινωνίας 2463052437 & 2463052308).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από  08.06.2016 ημέρα  Τετάρτη έως και  17.06.2016 ημέρα Παρασκευή.

 

            ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΠΑΛΑΒΟΣ
Διευθυντής Εκμετάλλευσης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου